آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 4اسفندماه 1400
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان بوشهر

آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1400
تاریخ برگزاری 4اسفندماه 1400
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان بوشهرپورتال همایش های استان بوشهر