همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
ریاست عالی همایشرییس دانشگاه پیام نور استان

دکتر علیرضا  ابرود

دبیر همایشمعاون دانشگاه پیام نور استان

دکتر حمید  رضایی

مسول کمیته ی اجراییرییس اداره آموزش پیام نور استان

فرزاد محمدی

کمیته فناوری اطلاعاترییس اداره فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان

 مهدی مردانی

 

کمیته تشریفات استقبالمسول فرهنگی دانشگاه پیام نور استان

  بهنام مختاری

امور مالیمدیر مالی دانشگاه پیام نور استان

 کیوان ولی پور

دبیرخانهکارشناس پژوهش دانشگاه پیام نور استان

 فاطمه کریمی

انتشارات و روابط عمومی روابط عمومی دانشگاه

حمید فدایی

تدارکات و پشتیبانیمسول اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور استان

عبدالرضا مالکی

طراحی گرافیکیعضو هیت علمی دانشگاه پیام نور استان

صبا ال ابراهیم

حراست رییس اداره حراست دانشگاه پیام نور استان

علی ایزدی

نظارت و ارزیابیمسول نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان

پژمان محمدی

گردشگریرییس دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

دکتر داوود مهدوی

نمایشگاهکارشناس پیام نور مرکز شهرکرد

محسن زمانیجهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


038-32251533

038-32263915

09017856852

038-32263915

hpnuchb@gmail.com

عضویت در کانال تلگرام  :   https://t.me/farhangvaadabiyatbakhtiyari

09017856852     شماره تلگرام 

شهرکرد خیابان فردوسی شمالی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور