همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
  •  محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
* مطالعات زبان و زبان شناسی؛
* نقد و بررسی ادبیّات بختیاری با رویکرد زیبایی شناسی: (معانی، بیان، بدیع، مویسقی، نوع ادبی و...)
* نقد و تحلیل عناصر نظم و نثر ادبیّات بختیاری: (عاشقانه ها، سوگ سروده ها، ترانه ها، لالایی ها، متل ها، * قصّه ها، کار سروده، بازی سروده، کوچ سروده و...)
* معرّفی سرایندگان و نویسندگان ادبیّات بختیاری و نقد و تحلیل آثار آنان
* فرهنگ و عناصر فرهنگی بختیاری شامل:(اعیاد، مناسک و شعائر بومی، ملّی و مذهبی، آداب، رسوم، سُنن، خوراک، پوشاک، بازیها و سرگرمیها، ارتباط آنها با فرهنگ و ادبیّات بختیاری و تجلّی این عناصر و مؤلّفه ها در زبان و ادبیّات بختیاری)
* پیوند ادبیّات بومی و عامّة بختیاری با ادبیّات رسمی ایران؛
* اسطوره ها، حماسه ها و کهن الگوها در فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
* زبان، ادبیّات و فرهنگ بختیاری و نقش آن در پیوندهای ملّی؛
* اعتقادات، باورها، خرافات و... و تأثیر پذیری ادبیّات بختیاری از آنها؛
* ادبیّات تطبیقی (تأثیر و تأثّرات ادبیّات بختیاری و ادبیّات رسمی)
* پیوند موسیقی محلّی و ادبیّات بومی بختیاری؛
* مذهب در فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
* جایگاه پیامبر (ص) و اهل بیت (س) در فرهنگ و ادبیّات بختیاری ؛
* نقد و بررسی سفرنامه ها، خاطرات و... در ادبیّات یا قوم بختیاری؛
*رابطه فرهنگ و ادبیّات بختیاری با گردشگری و صنایع دستی؛
* نقد جامعه شناختی فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
* راه کارهای ترویج لهجه ها، گویش ها و گونه های زبانی با تکیّه بر زبان بختیاری؛
* فلسفه و عرفان در ادبیّات بختیاری؛
* پیوند هنر محلّی و فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
* طنز در ادبیّات بختیاری؛
* جلوه های فرهنگ بختیاری در هنر؛
*سایر موضوعات مرتبط ؛
زبان، وفاق اجتماعی و امنیت اجتماعی
اسطوره های امنیت در زبان و گویش بختیاری
نشانه شناسی امنیت در گویش بختیاری
تاثیر زبان و گویش بختیاری در امنیت اجتماعی
تاثیر زبان و گویش بختیاری در وفاق اجتماعی و سرمایه اجتماعی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ندارد* مطالعات زبان و زبان شناسی؛
ندارد* نقد و بررسی ادبیّات بختیاری با رویکرد زیبایی شناسی: (معانی، بیان، بدیع، مویسقی، نوع ادبی و...)
ندارد* نقد و تحلیل عناصر نظم و نثر ادبیّات بختیاری: (عاشقانه ها، سوگ سروده ها، ترانه ها، لالایی ها، متل ها، * قصّه ها، کار سروده، بازی سروده، کوچ سروده و...)
ندارد* معرّفی سرایندگان و نویسندگان ادبیّات بختیاری و نقد و تحلیل آثار آنان
ندارد* فرهنگ و عناصر فرهنگی بختیاری شامل:(اعیاد، مناسک و شعائر بومی، ملّی و مذهبی، آداب، رسوم، سُنن، خوراک، پوشاک، بازیها و سرگرمیها، ارتباط آنها با فرهنگ و ادبیّات بختیاری و تجلّی این عناصر و مؤلّفه ها در زبان و ادبیّات بختیاری)
ندارد* پیوند ادبیّات بومی و عامّة بختیاری با ادبیّات رسمی ایران؛
ندارد* اسطوره ها، حماسه ها و کهن الگوها در فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
ندارد* زبان، ادبیّات و فرهنگ بختیاری و نقش آن در پیوندهای ملّی؛
ندارد* اعتقادات، باورها، خرافات و... و تأثیر پذیری ادبیّات بختیاری از آنها؛
ندارد* ادبیّات تطبیقی (تأثیر و تأثّرات ادبیّات بختیاری و ادبیّات رسمی)
ندارد* پیوند موسیقی محلّی و ادبیّات بومی بختیاری؛
ندارد* مذهب در فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
ندارد* جایگاه پیامبر (ص) و اهل بیت (س) در فرهنگ و ادبیّات بختیاری ؛
ندارد* نقد و بررسی سفرنامه ها، خاطرات و... در ادبیّات یا قوم بختیاری؛
ندارد*رابطه فرهنگ و ادبیّات بختیاری با گردشگری و صنایع دستی؛
ندارد* نقد جامعه شناختی فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
ندارد* راه کارهای ترویج لهجه ها، گویش ها و گونه های زبانی با تکیّه بر زبان بختیاری؛
ندارد* فلسفه و عرفان در ادبیّات بختیاری؛
ندارد* پیوند هنر محلّی و فرهنگ و ادبیّات بختیاری؛
ندارد* طنز در ادبیّات بختیاری؛
ندارد*سایر موضوعات مرتبط ؛
ندارد* جلوه های فرهنگ بختیاری در هنر؛
نداردتاثیر زبان و گویش بختیاری در وفاق اجتماعی و سرمایه اجتماعی
نداردتاثیر زبان و گویش بختیاری در امنیت اجتماعی
نداردنشانه شناسی امنیت در گویش بختیاری
ندارداسطوره های امنیت در زبان و گویش بختیاری
نداردزبان، وفاق اجتماعی و امنیت اجتماعی


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


038-32251533

038-32263915

09017856852

038-32263915

hpnuchb@gmail.com

عضویت در کانال تلگرام  :   https://t.me/farhangvaadabiyatbakhtiyari

09017856852     شماره تلگرام 

شهرکرد خیابان فردوسی شمالی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور