1396/11/24

همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
همایش در تاریخ 97/02/18 برگزار می گردد

آخرین مهلت ثبت نام 25 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 فروردین 1397
تاریخ برگزاری همایش در تاریخ 97/02/18 برگزار می گردد
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

آخرین مهلت ثبت نام 25 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 فروردین 1397
تاریخ برگزاری همایش در تاریخ 97/02/18 برگزار می گردد
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاریپورتال همایش های استان چهارمحال بختیاری