روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
آمار کاربردی
آمار نظری
احتمال و کاربردهای آن
فرایندهای تصادفی
آمار زیستی
آمار رسمی
آموزش آمار
آمار فازی
علوم ریاضیات

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
کاربرد آمار در مدیریتآمار کاربردی
کاربرد آمار در روان‌شناسیآمار کاربردی
کاربرد آمار در علوم تربیتیآمار کاربردی
کاربرد آمار در علوم اجتماعیآمار کاربردی
کارآفرینی و علوم آماریآمار کاربردی
سایر زمینه‌های کاربردی در آمارآمار کاربردی
آمار نظریآمار نظری
احتمال و کاربردهای آناحتمال و کاربردهای آن
فرآیندهای تصادفیفرایندهای تصادفی
آمار زیستیآمار زیستی
آمار رسمیآمار رسمی
آموزش آمارآموزش آمار
آمار فازیآمار فازی
علوم کامپیوتر و هوش مصنوعیآمار کاربردی
ریاضیات فازیآمار فازی
جبرخطی و آنالیز علوم ریاضیات


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


stat10@

stat10@

conference_pnu_stat10@yahoo.com

شیراز. شهرک گلستان. بلوار دهخدا. بلوار پیام. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور