جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

جلسه هماهنگی کمیته های نمایشگاهی و روابط عمومی جشنواره رویش با معاونت آموزش پرورش استان همدان

13 اسفند 1396

جلسه هماهنگی کمیته نمایشگاهی و کمیته روابط عمومی جشنواره با معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان و واحدهای زیر مجموعه، جهت حضور و بازدید دانش آموزان از  بخش نمایشگاهی جشنواره رویش289
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور