محورهای همایش

آخرین مهلت ثبت نام 24 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 اسفند 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه پیام نور خراسان شمالی

آخرین مهلت ثبت نام 24 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 اسفند 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشگاه پیام نور خراسان شمالیپورتال همایش های استان خراسان شمالی