فرمت نگارش مقاله

آخرین مهلت ثبت نام 30 آبان 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 آبان 1400
تاریخ برگزاری آذرماه 1400
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان لرستان


آخرین مهلت ثبت نام 30 شهریور 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 شهریور 1400
تاریخ برگزاری مهر ماه 1400
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان لرستان


آخرین مهلت ثبت نام 1 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مرداد 1400
تاریخ برگزاری 1400/06/15
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان لرستان


آخرین مهلت ثبت نام 20 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اردیبهشت 1395
تاریخ برگزاری 1395/02/22و1395/02/23
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز خرم آبادآخرین مهلت ثبت نام 30 آبان 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 آبان 1400
تاریخ برگزاری آذرماه 1400
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان لرستان


آخرین مهلت ثبت نام 30 شهریور 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 شهریور 1400
تاریخ برگزاری مهر ماه 1400
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان لرستان


آخرین مهلت ثبت نام 1 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 مرداد 1400
تاریخ برگزاری 1400/06/15
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان لرستان


آخرین مهلت ثبت نام 20 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اردیبهشت 1395
تاریخ برگزاری 1395/02/22و1395/02/23
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

پورتال همایش های استان لرستان