محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مبانی رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبی
الزامات و چالش های توسعه یادگیری و آموزش ترکیبی
کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
چشم انداز یادگیری و آموزش ترکیبی در مقاطع مختلف
تدوین برنامه درسی در رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبی
کاربرد یادگیری و آموزش ترکیبی در آموزش منابع انسانی
تجربیات یادگیری و آموزش ترکیبی
نقش آموزش ترکیبی در اقتصاد آموزش عالی
مدیریت و ارزیابی در نظام یادگیری و آموزش ترکیبی
یادگیری مادام العمر و غیررسمی و رویکرد آموزش ترکیبی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
• مبانی فلسفی یادگیری و آموزش ترکیبیمبانی رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبی
• مبانی روانشناختی یادگیری و آموزش ترکیبیمبانی رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبی
• مبانی جامعه شناختی یادگیری و آموزش ترکیبیمبانی رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبی
• دانش و مهارت های استاد در رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبیالزامات و چالش های توسعه یادگیری و آموزش ترکیبی
• دانش و مهارت های یادگیرنده در رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبیالزامات و چالش های توسعه یادگیری و آموزش ترکیبی
• نقش شبکه های اجتماعی در توسعه یادگیری و آموزش ترکیبیالزامات و چالش های توسعه یادگیری و آموزش ترکیبی
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش زبان فارسیکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش زبان های خارجیکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش پزشکیکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش علوم تربیتیکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش علوم پایهکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش قرآن کریمکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش محیط زیستکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش علوم مهندسیکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• کاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش هنرکاربرد آموزش ترکیبی در یادگیری و آموزش رشته های گوناگون
• آموزش عالیچشم انداز یادگیری و آموزش ترکیبی در مقاطع مختلف
• آموزش و پرورشچشم انداز یادگیری و آموزش ترکیبی در مقاطع مختلف
• طراحی الگوهای یادگیری و آموزش ترکیبیتدوین برنامه درسی در رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبی
• عناصر برنامه درسی (اهداف، راهبردهای یاددهی-یادگیری، مواد و منابع آموزشی، فعالیت های یادگیری، ارزشیابی، فضا و مکان) در یادگیری و آموزش ترکیبیتدوین برنامه درسی در رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبی
• آموزش ضمن خدمت کارکنانکاربرد یادگیری و آموزش ترکیبی در آموزش منابع انسانی
• آموزش مداوم اساتیدکاربرد یادگیری و آموزش ترکیبی در آموزش منابع انسانی
• مطالعات تطبیقی یادگیری و آموزش ترکیبیتجربیات یادگیری و آموزش ترکیبی
• تجربیات کاربردی یادگیری و آموزش ترکیبی در ایران و جهانتجربیات یادگیری و آموزش ترکیبی
مبانی فناوری یادگیری و آموزش ترکیبیمبانی رویکرد یادگیری و آموزش ترکیبی
نقش فناوری های نوین در یادگیری و آموزش ترکیبیالزامات و چالش های توسعه یادگیری و آموزش ترکیبی
آموزش فنی حرفه ایچشم انداز یادگیری و آموزش ترکیبی در مقاطع مختلف
نقش سوادهای چندگانه در یادگیری مادام العمر ترکیبییادگیری مادام العمر و غیررسمی و رویکرد آموزش ترکیبی
توسعه فرهنگ عمومی و آموزش ترکیبییادگیری مادام العمر و غیررسمی و رویکرد آموزش ترکیبی
مدیریت بحران و آموزش ترکیبییادگیری مادام العمر و غیررسمی و رویکرد آموزش ترکیبیسامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور