محل برگزاری

تهران، بلوار ارتش، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور