هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورتقویم روز
تاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری
ششم و هفتم آبان 1394
آمار بازدید
کمیته علمی همایش

 

آخرین بروزرسانی:

یکشنبه 1394/08/03 01:27


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمد چایچی رقیمیدبیر همایش

ریاضی محض-هندسه

دکتر علیرضا وحیدی سفیدان جدیدمدیریت کمیته داوران

 ریاضی محض-جبر جابجایی

دکتر شهرام نجف زادهدانشگاه پیام نور

ریاضی محض-آنالیز ریاضی

دکتر یوسف علیپور فخریدانشگاه پیام نور

ریاضی محض-هندسه

دکتر علیرضا نجفی‌زادهدانشگاه پیام نور

ریاضی محض-جبر

دکتر رباب حملبرانی حقیدانشگاه پیام نور

ریاضی محض-آنالیز ریاضی

دکتر اکرم محمودیدانشگاه پیام نور

ریاضی محض-گراف و ترکیبیات

دکتر اسماعیل نیکوفردانشگاه پیام نور

ریاضی محض-آنالیز ریاضی

دکتر عیسی دهقانیدانشگاه پیام نور

ریاضی کاربردی

دکتر اصغر رنجبریدانشگاه تبریز

 ریاضی محض آنالیز 

دکتر حسین خیریدانشگاه تبریز

آنالیز عددی

دکتر صداقت شهمراددانشگاه تبریز

آنالیز عددی

دکتر محمد رضا جبارزادهدانشگاه تبریز

 ریاضی محض آنالیز

دکتر عقیله حیدریدانشگاه پیام نور

کنترل -بهینه سازی

دکتر فریبا ارشاددانشگاه پیام نور

 ریاضی محض آنالیز

دکتر خدیجه احمدی آملیدانشگاه پیام نور

 ریاضی محض جبر هومولوزی 

دکتر علی عبادیاندانشگاه پیام نور

آنالیز

دکتر بهمن یوسفیدانشگاه پیام نور

آنالیز

دکتر امیر حسام زعیمدانشگاه پیام نور

 ریاضی محض هندسه و توپولوژی

دکتر فیصل حسنیدانشگاه پیام نور

 ریاضی محض جبر همولوژی

دکتر علیرضا غفاری حدیقهدانشگاه تربیت معلم

تحقیق در عملیات

دکتر میر کمال میر نیادانشگاه تبریز

تحقیق در عملیات

دکتر حسین جباری خامنه‌ایدانشگاه تبریز

آمار ریاضی

دکتر بهروز علیزادهدانشگاه صنعتی سهند

تحقیق در عملیات

دکتر محمد جواد عطاییدانشگاه پیام نور

جبر

دکتر لیدر نوائی کشاورزدانشگاه پیام نور

آمارسامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور