•  آب‌شناسی و آب های زیرزمینی
 •  چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی
 •  رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
 • کانی‌شناسی و سنگ شناسی
 •  زمین‌شناسی اقتصادی، معدن و اکتشاف
 •  زمین‌شیمی
 •  زمین‌شناسی مهندسی
 •  زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌ساخت
 •  زلزله شناسی، زمین‌فیزیک و لرزه‌زمین‌ساخت
 •  زمین‌شناسی نفت و منابع انرژی
 • زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی
 •  مخاطرات زمین‌شناختی و زمین شناسی شهری
 • سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 •  زمین‌ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنری
 •  زمین‌گردشگری و طبیعت گردی
 •  زمین‌شناسی شهری
 •  زمین‌شناسی دریایی
 •  گوهرشناسی و سنگهای قیمیتی
 • نانوزمین‌شناسی
 • کارآفرینی در زمین شناسی
 • افق‌های نو در زمین‌شناسی


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
زمین شناسی اقتصادی، معدن و اکتشاف
چینه شناسی و فسیل شناسی
کانی شناسی و سنگ شناسی
آب شناسی و آب های زیرزمینی
زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
رسوب شناسی و سنگ های رسوبی
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی نفت و منابع انرژی
زمین شناسی گردشگری و طبیعت گردی
زمین فیزیک، زلزله شناسی و لرزه زمین ساخت
زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
مخاطرات زمین شناسی و زمین شناسی شهری
گوهر شناسی و سنگ های قیمیتی
کارآفرینی در زمین شناسی
فناوری نانو در زمین شناسی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
زمین شناسی و توسعه پایدار، انرژی های نو و تجدید پذیر
زمین شیمی
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
زمین شناسی دریایی
افق های نو در زمین شناسی
کاربرد آمار و ریاضی در زمین شناسی
فناوری اطلاعات (IT) در زمین شناسی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
زمین شناسی اقتصادی ، معدن و اکتشافزمین شناسی اقتصادی، معدن و اکتشاف
چینه شناسی، فسیل شناسی، دیرینه شناسیچینه شناسی و فسیل شناسی
کانی شناسی، سنگ شناسیکانی شناسی و سنگ شناسی
آب شناسی و آب های زیرزمینیآب شناسی و آب های زیرزمینی
زمین شناسی ساختاری و زمین ساختزمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
رسوب شناسی و سنگ های رسوبیرسوب شناسی و سنگ های رسوبی
زمین شناسی مهندسی، مکانیک خاک، مکانیک سنگ و ژئوتکنیکزمین شناسی مهندسی
زمین شناسی نفت و منابع انرژیزمین شناسی نفت و منابع انرژی
زمین شناسی گردشگری، ژئوتوریسم و طبیعت گردیزمین شناسی گردشگری و طبیعت گردی
زمین فیزیک، زلزله شناسی، لرزه زمین ساختزمین فیزیک، زلزله شناسی و لرزه زمین ساخت
زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکیزمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
مخاطرات زمین شناسی و زمین شناسی شهریمخاطرات زمین شناسی و زمین شناسی شهری
افق های نو در زمین شناسیافق های نو در زمین شناسی
زمین شناسی و توسعه پایدار، انرژی های نو و تجدید پذیرزمین شناسی و توسعه پایدار، انرژی های نو و تجدید پذیر
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنریزمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
زمین شناسی دریاییزمین شناسی دریایی
زمین شیمیزمین شیمی
کاربرد آمار و ریاضی در زمین شناسیکاربرد آمار و ریاضی در زمین شناسی
فناوری اطلاعات(IT) در زمین شناسیفناوری اطلاعات (IT) در زمین شناسی


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه

02537179105

09125403885

02537179105

nadri@pnu.ac.ir

قم - بلوار عمار یاسر - دانشگاه پیام نور استان قم

وضعیت آب و هوا
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور