چهاردهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
ژئوشیمی
پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی
زمین شناسی اقتصادی
معدنکاری و آلودگی خاک
چینه شناسی و دیرینه شناسی
زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
اکتشاف معادن فلزی و غیر فلزی
زمین ریخت شناسی و زمین گردشگری
سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
حقوق و معدنکاری
آب شناسی و آبهای زیرزمینی
زمین ریاضی و مدل های مکانی
کانی شناسی و گوهرشناسی
زمین فیزیک و زلزله شناسی
کار آفرینی در زمین شناسی
معدنکاری کهن
زمین شناسی نفت
زمین شناسی
زمین شناسی مهندسی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ژئوشیمیژئوشیمی
زمین شناسی اقتصادیزمین شناسی اقتصادی
پترولوژی سنگهای آذرینپترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی
پترولوژی سنگهای دگرگونیپترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی
زمین شناسی مهندسیزمین شناسی مهندسی
معدنکاری و آلودگی خاکمعدنکاری و آلودگی خاک
چینه شناسیچینه شناسی و دیرینه شناسی
دیرینه شناسیچینه شناسی و دیرینه شناسی
زمین شناسی ساختاری و زمین ساختزمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
سنجش از دور در زمین شناسیسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
سامانه اطلاعات جغرافیاییسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
زمین شناسی زیست محیطیزمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
زمین شناسی پزشکیزمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
اکتشاف معدن فلزی و غیر فلزیزمین شناسی اقتصادی
ژئومورفولوژیزمین ریخت شناسی و زمین گردشگری
ژئوتوریسمزمین ریخت شناسی و زمین گردشگری
رسوب شناسیسنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
ژئوشیمی و سنگ شناسی رسوبیسنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
حقوق معادنحقوق و معدنکاری
هیدروژئولوژیآب شناسی و آبهای زیرزمینی
آب های زیرزمینیآب شناسی و آبهای زیرزمینی
زمین ریاضیزمین ریاضی و مدل های مکانی
مدل سازی ریاضی و مکانیزمین ریاضی و مدل های مکانی
ژئوفیزیکزمین فیزیک و زلزله شناسی
زلزله شناسی و لرزه زمین ساختزمین فیزیک و زلزله شناسی
کانی شناسیکانی شناسی و گوهرشناسی
مینرال شیمیکانی شناسی و گوهرشناسی
گوهرشناسی و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیکانی شناسی و گوهرشناسی
کار آفرینی در علوم زمینکار آفرینی در زمین شناسی
آموزش علوم زمینزمین شناسی
معدنکاری کهنمعدنکاری کهن
زمین شناسی نفتزمین شناسی نفت
نانو زمین شناسیزمین شناسی
سایر علوم وابسته به زمین شناسیزمین شناسی
زمین شناسی نظامیزمین شناسی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل

geopnu14@yahoo.com

آدرس

اردبیل- دانشگاه پیام نور استان اردبیل

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور