1396/11/24

همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
همایش در تاریخ 97/02/19 برگزار می گردد
آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 آذر 1397
تاریخ برگزاری همایش در تاریخ 97/02/19 برگزار می گردد
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

بختیاری ها، یکی از کهن ترین و ریشه دار ترین اقوام و تبارهای ایرانی اند که با تنوّع جغرافیای زیست و به ویژه در حوزة زاگرس،دارای ظرفیت ها و استعدادهای بسیار فراوانی در زمینة مطالعات زبان و زبان شناسی، ادبیّات و عناصر و مؤلّفه های فرهنگی و مردم شناسی اند. در سال های اخیر، مطالعات ارزشمندی در قالب چاپ و نشر کتاب، چاپ مقالات در مجلات معتبر دانشگاهی و دیگر مراکز علمی و فرهنگی، برگزاری همایش ها و ارائه و چاپ مقالات در شناخت و معرّفی گویش ها، لهجه ها، زبان ها، آثار و مفاخر ادبی اقوام متعدّد ایرانی و همچنین موضوعات بین رشته ای از جمله وابستگی زبان و ادبیّات به منزلة یک نهاد اجتماعی با فرهنگ و عناصر فرهنگی و مضاف بر آن، فرهنگ عامّه و فرهنگ عامیانه انجام پذیرفته است. با توجّه به این که یکی از اهداف و رسالت های مراکز علمی و فرهنگی و از جمله دانشگاه ها، تحقیق و مطالعه در راستای شناخت این عناصر و مؤلّفه ها و شناساندن به مخاطب و علاقه مندان است، نیاز به مطالعات انتقادی و تحلیلی در موضوعات مطالعات ادبی و فرهنگی رسمی و بومی قوم بختیاری امری شایسته و بایسته است. بنا بر این احساس نیاز و ضرورت، دانشگاه پیام نور استان چهار محالّ و بختیاری با برخورداری از ظرفیّت ها و استعدادهای لازم و بهره گیری از آراء، اندیشه ها پژوهش های اندیشمندان، اهل قلم و صاحب نظران، تلاش دارد رسالت خود را در حوزة مطالعات زبانی، ادبی و فرهنگی قوم بختیاری به عنوان خدمتی علمی، مانا و برجسته انجام دهد. ارائة مقالات و برگزاری نشست ها و چاپ آثار تحلیلی و انتقادی از اهداف و ضروریات این همایش ملّی است.آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 آذر 1397
تاریخ برگزاری همایش در تاریخ 97/02/19 برگزار می گردد
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

بختیاری ها، یکی از کهن ترین و ریشه دار ترین اقوام و تبارهای ایرانی اند که با تنوّع جغرافیای زیست و به ویژه در حوزة زاگرس،دارای ظرفیت ها و استعدادهای بسیار فراوانی در زمینة مطالعات زبان و زبان شناسی، ادبیّات و عناصر و مؤلّفه های فرهنگی و مردم شناسی اند. در سال های اخیر، مطالعات ارزشمندی در قالب چاپ و نشر کتاب، چاپ مقالات در مجلات معتبر دانشگاهی و دیگر مراکز علمی و فرهنگی، برگزاری همایش ها و ارائه و چاپ مقالات در شناخت و معرّفی گویش ها، لهجه ها، زبان ها، آثار و مفاخر ادبی اقوام متعدّد ایرانی و همچنین موضوعات بین رشته ای از جمله وابستگی زبان و ادبیّات به منزلة یک نهاد اجتماعی با فرهنگ و عناصر فرهنگی و مضاف بر آن، فرهنگ عامّه و فرهنگ عامیانه انجام پذیرفته است. با توجّه به این که یکی از اهداف و رسالت های مراکز علمی و فرهنگی و از جمله دانشگاه ها، تحقیق و مطالعه در راستای شناخت این عناصر و مؤلّفه ها و شناساندن به مخاطب و علاقه مندان است، نیاز به مطالعات انتقادی و تحلیلی در موضوعات مطالعات ادبی و فرهنگی رسمی و بومی قوم بختیاری امری شایسته و بایسته است. بنا بر این احساس نیاز و ضرورت، دانشگاه پیام نور استان چهار محالّ و بختیاری با برخورداری از ظرفیّت ها و استعدادهای لازم و بهره گیری از آراء، اندیشه ها پژوهش های اندیشمندان، اهل قلم و صاحب نظران، تلاش دارد رسالت خود را در حوزة مطالعات زبانی، ادبی و فرهنگی قوم بختیاری به عنوان خدمتی علمی، مانا و برجسته انجام دهد. ارائة مقالات و برگزاری نشست ها و چاپ آثار تحلیلی و انتقادی از اهداف و ضروریات این همایش ملّی است.

پورتال همایش های استان چهارمحال بختیاری