محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
چینه شناسی و دیرینه شناسی- ژئوشیمی- پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی- زمین شناسی اقتصاد ی زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
معدنکاری و آلودگی خاک -زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی- زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی- اکتشاف معادن فلزی و غیر فلزی- زمین ریخت شناسی و زمین گردشگری- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی- حقوق و معدنکاری- آب شناسی و آبهای زیرزمینی- زمین ریاضی و مدل های مکانی- کانی شناسی و گوهرشناسی- زمین فیزیک و زلزله شناسی- کار آفرینی در زمین شناسی- معدنکاری کهن - زمین شناسی نفت-زمین شناسی مهندسي چینه شناسی و دیرینه شناسی- ژئوشیمی- پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی- زمین شناسی اقتصاد ی زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور