• آسیب شناسی تحول گرایی در سازمان‌های عصرمدرن
 • آینده پژوهی و آینده نگاری نظام اداری ایران
 • استراتژی تحول در مدیریت صنعتی ، بازرگانی ، ردشگری ، رسانه ، ورزشی ، مالی ،کارآفرینی ، بیمه ، خدمات بهداشت و درمان و آموزش عالی
 • تحول گرایی سازمانها در سایه فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک و مدیریت تغییر
 • مدیریت تحول استراتژیک در سازمانهای معاصر
 • علوم مدیریت و تحول گرایی
 • مدیریت استراتژیک و تحول گرایی
 • مدیریت دولتی و تحول گرایی
 • مدیریت بازرگانی و تحول گرایی
 • مدیریت صنعتی و تحول گرایی
 • مدیریت شهری و روستایی و تحول گرایی
 • مدیریت ورزشی و تحول گرایی
 • مدیریت آموزشی و تحول گرایی
 • مدیریت گردشگری و تحول گرایی
 • مدیریت رسانه و تحول گرایی
 • مدیریت بیمه و تحول گرایی
 • مدیریت کار آفرینی و تحول گرایی
 • مدیریت خدمات بهداشت و درمان و تحول گرایی
 • مدیریت آموزش عالی و تحول گرایی


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مدیریت تحول گرا

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
o آسیب شناسی تحول گرایی در سازمان‌های عصرمدرنمدیریت تحول گرا
o آینده پژوهی و آینده نگاری نظام اداری ایرانمدیریت تحول گرا
استراتژی تحول در مدیریت صنعتی ، بازرگانی ، ردشگری ، رسانه ، ورزشی ، مالی ،کارآفرینی ، بیمه ، خدمات بهداشت و درمان و آموزش عالیمدیریت تحول گرا
تحول گرایی سازمانها در سایه فناوری اطلاعاتمدیریت تحول گرا
مدیریت استراتژیک و مدیریت تغییرمدیریت تحول گرا
مدیریت تحول استراتژیک در سازمانهای معاصرمدیریت تحول گرا
علوم مدیریت و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت استراتژیک و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت دولتی و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت بازرگانی و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت صنعتی و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت شهری و روستایی و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت ورزشی و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت آموزشی و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت گردشگری و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت رسانه و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت گردشگری و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت کارآفرینی و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت خدمات بهداشت و درمان و تحول گراییمدیریت تحول گرا
مدیریت آموزش عالی و تحول گراییمدیریت تحول گرا


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور