زیست فناوری- بیوانفورماتیک- زیست شناسی سلولی و مولکولی- فیزیولوژی جانوری- فیزیولوژی گیاهی- طب سنتی- زیست شناسی تکوینی- ژنتیک-بیوسیستماتیک- طب سنتی- زیست شناسی دریا محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
علوم جانوری
علوم گیاهی
زیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوانفورماتیک
میکروبیولوژی
بیوشیمی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
بافت شناسی و تکوین جانوریعلوم جانوری
زیست دریاعلوم جانوری
فیزیولوژی جانوریعلوم جانوری
بیوسیستماتیکعلوم جانوری
طب سنتیعلوم گیاهی
فیزیولوژی گیاهیعلوم گیاهی
سیستماتیک گیاهیعلوم گیاهی
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست فناوریزیست شناسی سلولی و مولکولی
بیوانفورماتیکبیوانفورماتیک
میکروب شناسی و ویروس شناسیمیکروبیولوژی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور