همایش دوسالانه مطالعات نهج البلاغه ایران

محل برگزاري : دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا   مدت :  یک روز تاريخ شروع:   10 مهرماه 1402