همایش دوسالانه مطالعات نهج البلاغه ایران

 • چیستی و چرایی تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
 • مولفه ها و شاخصه های تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
 • عقلانیت و خردورزی در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
 • شمول گرایی و کثرت گرایی در تمدن نوین اسلامی از منظر معلوی
 • تمدن نوین اسلامی در افق آینده از منظر معارف علوی
 • جایگاه هنر در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
 • جایگاه اخلاق و کارکرد آن در تقویت و نفوذ تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
 • نقش اقتصاد عدالت محور در توسعه تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
 • نظام سیاسی تمدن نوین اسلامی و اجزاء و لوازم آن از منظر معارف علوی
 • جایگاه زن و نقش آن در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
 • جایگاه حق و مصلحت در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
 • تمدن نوین اسلامی آسیب ها و چالشها


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
چیستی و چرایی تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
مولفه ها و شاخصه های تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
عقلانیت و خرد ورزی در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
شمول گرایی و کثرت گرایی در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
تمدن نوین اسلامی در افق آینده از منظر معارف علوی
جایگاه هنر در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
جایگاه اخلاق و کارکرد آن در تقویت و نفوذ تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
نقش اقتصاد عدالت محور در توسعه تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
نظام سیاسی تمدن نوین اسلامی و اجزا و لوازم آن از منظر معارف علوی
جایگاه زن و نقش آن در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
جایگاه حق و مصلحت در تمدن نوین اسلامی از منظر معارف علوی
تمدن نوین اسلامی ، آسیب ها و چالشها

محورهای فرعی همایش