همایش دوسالانه مطالعات نهج البلاغه ایران

روش تدوین مقاله

 شیوهنامه‌ نگارش و ارسال مقالات همایش دوسالانه نهج البلاغه

 

 برای دانلود شیوه نامه نگارش و ارسال کلیک کنید 

 

«دومین همایش اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمومنین علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه »
١. نحوة نگارش مقالات

زبان مجله‌ فارسی‌ است‌؛ از این‌ رو دریافت‌ مقالات در این‌ مجله‌ صرفاً به‌ زبان فارسی‌ می‌باشد.

•مقاله‌ ارسالی‌ باید تحلیلی‌ و از ساختار علمی‌ مناسب‌ برخوردار باشد.

مقاله‌ ارسالی‌ باید حاصل تلاش نویسنده و از نوآوري برخوردار و با استفاده از منابع‌ معتبر نوشته شده باشد.

• مقاله‌ ارسالی‌قبلاً در نشریات یا همایشهای دیگر‌ چاپ نشده باشد.

• مقالات به‌ صورت تایپ‌ شده در محیط‌ WORD و حداکثر در 7000 کلمه‌ از طریق‌ سامانه‌ همایش ارسال شود.

• رعایت‌ قواعد دستوري، آیین‌ نگارش و علایم‌ نشانه‌گذاري در نگارش مقاله‌ الزامی‌ است‌.

• در مقاله‌هایی‌ که‌ به‌ تحلیل‌ محتواي نهج‌البلاغه‌ می‌پردازد نیازي به‌ آوردن متن‌ عربی‌ نمی‌باشد و به‌ ترجمه‌ آن بسنده شود.

• آیات قرآن باید داخل‌ پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند: ﴿ ﴾

• آدرس آیات قرآن بلافاصله‌ پس‌ از آیه‌ و پیش‌ از ترجمه‌ آن، درون متن‌ ذکر شود؛ مثال: ﴿تَبارك_اللّه‌ ر ب العــالَمین‌﴾(اعراف/٥٤)؛ مبارك است‌ خداوندي که‌ پروردگار همه‌ جهانیان است‌.

• آدرس نهج‌البلاغه‌ بلافاصله‌ پس‌ از متن‌ عربی‌ و پیش‌ از ترجمه‌ آن، درون متن‌ ذکر شود.
• در ارجاع به‌ نهج‌البلاغه‌ نیازي به‌ ذکر شماره صفحه‌ نمی‌باشد و صرفا شمارة خطبه‌، نامه‌ یا حکمت‌ مشخص‌ شود مثال: (خطبه‌/٢٦)، (نامه‌/٣١) یا (حکمت‌/١٢).

٢. ساختار و اجزاء مقالات

مقاله‌ بدین‌ ترتیب‌ تنظیم‌ شود:

• عنوان مقاله‌، کوتاه و گویاي محتواي مقاله‌ باشد.

• نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجه‌ علمی‌ (نشانی‌ و شماره تلفن‌ و آدرس پست‌ الکترونیک‌) در مقاله ذکر شد، بدیهی‌ است‌ تعداد و ترتیب‌ نویسندگان پس‌ از ارسال و ثبت‌ مقاله‌ در سامانه‌ به‌ هیچ‌وجه‌ قابل‌ تغییر نمی‌باشد.

• چکیده: باید در صدوپنجاه تا دویست‌ وپنجاه کلمه‌ و به‌ زبان فارسی نوشته‌ شود و شامل‌ معرّفی‌ موضوع، ضرورت واهمی ت‌ پژوهش‌، روش کار و یافته‌هاي پژوهش‌ باشد. به‌ عبارت

دیگر، در چکیده باید بیان شود که‌ چه‌ گفته‌ایم‌ ، چگونه‌ گفته‌ایم‌ و چه‌ یافته‌ایم‌.

• واژههاي کلیدي: حداکثر تا ٦ واژه از میان کلماتی‌ که‌ نقش‌ نمایه‌ و فهرست‌ را ایفا می‌کنند و کار جست‌ وجوي الکترونیکی‌ را آسان می‌سازند. در مقابل‌ عنوان »واژههاي کلیدي«، علامت‌ (:) گذاشته‌ شود و بعد از آن، واژه هاي کلیدي مورد نظر با علامت‌ ویرگول (،) از هم‌ جدا شوند.

• صفحات بعدي:به‌ ترتیب‌ شامل‌: مقد مه‌، بحث‌، نتیجه‌گیري، پی‌نوشت‌ها و فهرست‌ منابع‌ است‌ و در نگارش هر قسمت‌، موارد زیر رعایت‌ شود:

مقدمه: مقدمه‌، بستري است‌ جهت‌ آماده شدن ذهن‌ مخاطب‌ براي ورود به‌ بحث‌ اصلی‌. در مقد مه‌ معمولاً موضوع از کل‌ به‌ جزء بیان می‌شود تا فضاي روشنی‌ از متن‌ بحث‌ براي خواننده حاصل‌ شود. همچنین‌ ضروري است‌ که‌ بیان هدفهاي پژوهشی‌ در مقد مه‌ مقاله‌ مد نظر قرار گیرد. در نوشتن‌ مقدمه‌، تقسیم‌بندي و شماره گذاري به‌ ترتیب‌ زیر ضروري است‌:

عنوان مقدمه‌ با شماره گذاري (بدین‌ صورت: ١. مقدمه‌) به‌ همراه توضیحات آورده شود.

١-١. بیان مسئله‌ (همراه با توضیحات)

مسئله‌ و پرسش‌هاي پژوهش‌ مطرح می‌شود.

١-٢. پیشینه‌ پژوهش‌ (همراه با توضیحات)

در این‌ بخش‌ نخست‌ مطالب‌ مقدماتی‌ در خصوص موضوع پژوهش‌ بیان ‌شود، و در ادامه‌ پیشینه‌هاي پژوهشی‌ بیان ‌گردند. سپس‌ استنتاجی‌ منطقی‌ از مرور پیشینه‌ها صورت ‌گیرد، و بیان گردد مقاله مورد نظر چه تمایزی با پیشینه ها دارد.

١-٣. ضرورت و اهمیت‌ پژوهش‌ (همراه با توضیحات)

• بحث‌: شامل‌ تحلیل‌، تفسیر، استدلالها و نتایج‌ تحقیق‌ است‌. بحث‌ باید با شمارة ٢ مشخص‌ و عناوین‌ فرعی‌ بحث‌ به‌ صورت ٢-١، ٢-٢، ٢-٣ و... تنظیم‌ شود. (شماره گذاري ها باید از راست‌ به‌ چپ‌ باشد.)
• نتیجه‌گیري: شامل‌ ذکر یافته‌ها و بحث‌ است‌ و با شمارة ٣ مشخص‌ می‌شود.


• فهرست‌ منابع‌: منابع‌ به‌ شکل‌ الفبایی‌ و به‌ صورت زیر ارائه‌ شوند:

- کتابها

-نام خانوادگی‌، نام نویسنده(سال نشر). نام کتاب (پررنگ‌ شود). نام مترجم‌ یا مصحح‌. نوبت‌ چاپ. محل‌ انتشار: ناشر.

امین، سیدمحسن(1406ق). اعیان الشیعة، تحقیق: حسن الامین، بیروت: دارالتعارف
کتابهایی‌ که‌ دو نویسنده دارند:

- نام خانوادگی‌، نام نویسندة اول و نام خانوادگی‌، نام نویسندة دوم. (سال نشر). نام کتاب (پررنگ‌ شود). نام مترجم‌ یا مصح ح‌. نوبت‌ چاپ. محل‌ انتشار: ناشر.

کتابهایی‌ که‌ بیش‌ از دو نویسنده دارند:

- نام خانوادگی‌، نام نویسندة اول؛ نام خانوادگی‌، نام نویسندة دوم و همکاران. (سال نشر). نام کتاب (پررنگ‌ شود). نام مترجم‌ یا مصح ح‌. نوبت‌ چاپ. محل‌ انتشار: ناشر.
ارجاع به‌ کتابهاي یک‌ نویسنده در یک‌ سال؛ مانند مثال زیر:

- کریمی‌، یوسف‌. (١٣٨٧الف‌). روانشناسی‌ اجتماعی‌. تهران: رشد.

- کریمی‌، یوسف‌. (١٣٨٧ب). روانشناسی‌ شخصیت‌. تهران: آگه‌.

کتابهایی‌ که‌ نام نویسندة آنها مشخص‌ نیست‌، درپایان فهرست‌ کتابها و بر اساس نام کتاب مرتب‌ شوند:

- هزارویک‌ شب‌ (الف‌ لیله‌ و لیله‌). (١٣٩٠). ترجمه‌ محمدرضا مرعشی‌پور. تهران: نیلوفر.

مقاله‌ها

- نام خانوادگی‌، نام نویسنده. (سال نشر). »عنوان مقاله‌«نام. مجلّه‌. جلد، شماره، صفحه‌. مقاله‌هایی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ نویسنده دارند:
- نام خانوادگی‌، نام نویسنده؛ نام خانوادگی‌، نام نویسنده و نام خانوادگی‌، نام نویسنده. (سال نشر). »عنوان مقاله‌«نام. مجلّه‌. جلد، شماره، صفحه‌.
مقاله‌ مجموعه‌ مقالات

-اطّلاعات نویسنده یا نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله‌. }در{ عنوان مجموعه‌ مقالات. }ویراسته‌{ نام ویراستار(ان). شمارة صفحه‌ ابتدا {-} انتهاي مقاله‌. محل‌ نشر: ناشر. مانند:
- فدوي، طیبه‌. (١٣٩٤). اعجاز بیانی‌ قرآن کریم‌ با تکیه‌ بر تشبیه‌ و تمثیل‌. در مجموعه‌ مقالات دومین‌ همایش‌ ملی‌ قرآن کریم‌ و زبان و ادب عربی‌، ویراسته‌ حسن‌ سرباز و عبداﷲ رسولنژاد. ٢٧-٣٨. ٢٣. کردستان: دانشگاه کردستان.
مقاله‌ دانشنامه‌

-اطّلاعات نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله‌. }در{ عنوان دانشنامه‌، }ویراسته‌{ نام ویراستار(ان)، شمارة صفحه‌ ابتدا {-} انتهاي مقاله‌. ناشر: محل‌ نشر.

- حریري، نجلا. (١٣٨٠). ربط‌. در دایرهالمعارف کتابداري و اطّلاعرسانی‌، ویراسته‌ عباس حرّي، ج. ١: ٨٧٠-٨٧٤.

سایت‌هاي اینترنتی‌

اطلاعات نویسنده یا نویسندگان. (آخرین‌ تاریخ‌ و زمان)، »عنوان موضوع داخل‌ گیومه‌« نام و نشانی‌ اینترنتی‌ به‌ صورت ایتالیک‌.

پایاننامه‌ها و رساله‌ها

اطلاعات نویسنده. (سال دفاع). عنوان پایاننامه‌ یا رساله‌. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه‌.

٣. راهنماي کلی‌ نگارش

مقالـه‌ بایـد در ٢٠ صفحـه‌ تایپ‌ شـده در ابعاد قطـع‌ وزیري (حاشیه‌ بالاي صفحـه‌ ٥ ، پایـین‌ صـفحه‌

٥ و حاشیـه‌ چپ‌ و راست‌ ٢/٤ سانتی‌متر) و با استـفاده از برنامــه‌ Word 2007 و بالاتـر و قلـم‌

5.21 B Mitra براي متن‌ و B Mitra 11 براي چکیده، تنظیم‌ و تایپ‌ شود و تورفتگی‌ ابتداي پاراگرافها، ٥/٠ سانتی‌متر باشد و متن‌هاي عربی‌ هم‌ با فونت‌ Traditional Arabic 11.5 نوشته‌ شوند.

ارجاعات در داخل‌ متن‌ به‌ صورت (نام خانوادگی‌مؤلّف‌، سال انتشار: شمارة صفحه‌) و منابعی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ مؤلف‌ دارند، به‌ صورت (نام خانوادگی‌ مؤلف‌ اول و دوم و همکاران، سال انتشار: شمارة صفحه‌) آورده شود. در مورد منابع‌ غیرفارسی‌، همانند منابع‌ فارسی‌ عمل‌ شود.

ارجاع تکراري به‌ یک‌ منبع‌، به‌ جاي نام نویسنده یا نویسندگان از واژة »همان« استفاده شود: (همان: ٥٠).

نقل‌قولهاي مستقیم‌، داخل‌ گیومه‌ فارسی‌ «» قرار داده شوند.

نقل‌ قول خلاصه‌ یا استنباط شده، به‌ شکل‌ مثال نوشته‌ شود: (ن.ك: کریمی‌،١٣٨٢: ٤٥-٥٠).

نقل‌ قول برگرفته‌ از منبع‌ واسطه‌، به‌ شکل‌ مثال نوشته‌ شود: (پیاژه ١٩٧٣، به‌ نقل‌ از منصور، ١٣٧٦: ٥٠)

کاما، نقطه‌، دونقطه‌، نقطه‌ ویرگول به‌ کلمات پیش‌ از خود چسبیده باشد و به‌ واسطه‌ یک‌ Space از کلمات بعدي فاصله‌ داشته‌ باشد.

کلیه‌ منابع‌ درون متن‌، داخل‌ پرانتز قرار داده شود و به‌ صورت (مؤلف‌، سال: صفحه‌) آورده شوند. براي کلمات مختوم به‌ هاي غیرملفوظ، در حالت‌ مضاف و موصوف، از علامت‌ »ة« استفاده شود:
خانه‌ من‌ به‌ جاي خانه‌ي من‌ / نامه‌ او به‌ جاي نامه‌ي او / زندگی‌نامه‌ خودنوشت‌ به‌ جاي زندگی‌نامه‌ي خودنوشت‌ و...
علامت‌ نقطه‌، بعد از ارجاع منابع‌ قرار دادهشود مانند:
متن‌ خالی‌ از اشتباهات تایپی‌ و املایی‌ باشد. رعایت‌ نشانه‌ گذاري صحیح‌ متن‌ الزامی‌ است‌.

 

شیوه نامه نگارش و ارسال.pdf (311/89 kb)