• پیوندهای بنیادین زبان های ایرانی زاگرس و زبان فارسی
  • جلوه های ادب پایداری در منطقه زاگرس
  • جلوه های ادبیات عامه در منطقه زاگرس
  • نقش ادبیات بومی زاگرس در تقویت هویت ملی و اسلامی
  • زبان های ایرانی زاگرس از منظر زبان شناسی اجتماعی
  • جلوه های عرفانی مذهبی و قرآنی در زبان های ایرانی و ادبیات زاگرس
  • نقد بلاغی ادبیات بومی زاگرس
  • کنش های گفتاری در زبان های ایرانی زاگرس
  • نقد ادبی متون مکتوب و میراث شفاهی ادبیات بومی حوزه های زاگرس 
  • و...


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
• پیوندهای بنیادین زبان های ایرانی و ادبیات زاگرس و زبان و ادبیات فارسی
• جلوه های ادب پایداری در منطقه زاگرس
• جلوه های ادبیات عامه در منطقه زاگرس
• نقش ادبیات بومی زاگرس در تقویت هویت ملی و اسلامی
• زبان های ایرانی زاگرس از منظر زبان شناسی اجتماعی
• جلوه های عرفانی مذهبی و قرآنی در زبان های ایرانی و ادبیات زاگرس
• نقد بلاغی ادبیات بومی زاگرس
• کنش های گفتاری در زبان های ایرانی زاگرس
• نقد ادبی متون مکتوب و میراث شفاهی ادبیات بومی حوزه های زاگرس
ویژگی های معنا شناختی و کاربرد شناختی زبان های ایرانی زاگرس
ویژگی های آواشناختی ٰواج شناختی ٰصرفی ونحوی زبان های ایرانی زاگرس

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
• پیوندهای بنیادین زبان های ایرانی زاگرس و زبان فارسی• پیوندهای بنیادین زبان های ایرانی و ادبیات زاگرس و زبان و ادبیات فارسی
• جلوه های ادب پایداری در منطقه زاگرس• جلوه های ادب پایداری در منطقه زاگرس
• جلوه های ادبیات عامه در منطقه زاگرس• جلوه های ادبیات عامه در منطقه زاگرس
• نقش ادبیات بومی زاگرس در تقویت هویت ملی و اسلامی• نقش ادبیات بومی زاگرس در تقویت هویت ملی و اسلامی
• زبان های ایرانی زاگرس از منظر زبان شناسی اجتماعی• زبان های ایرانی زاگرس از منظر زبان شناسی اجتماعی
• جلوه های عرفانی مذهبی و قرآنی در زبان های ایرانی و ادبیات زاگرس• جلوه های عرفانی مذهبی و قرآنی در زبان های ایرانی و ادبیات زاگرس
• نقد بلاغی ادبیات بومی زاگرس• نقد بلاغی ادبیات بومی زاگرس
• کنش های گفتاری در زبان های ایرانی زاگرس• کنش های گفتاری در زبان های ایرانی زاگرس
• نقد ادبی متون مکتوب و میراث شفاهی ادبیات بومی حوزه های زاگرس • نقد ادبی متون مکتوب و میراث شفاهی ادبیات بومی حوزه های زاگرس
ویژگی های معنا شناختی و کاربرد شناختی زبان های ایرانی زاگرس ویژگی های معنا شناختی و کاربرد شناختی زبان های ایرانی زاگرس
ویژگی های آواشناختی ٰواج شناختی ٰصرفی ونحوی زبان های ایرانی زاگرس ویژگی های آواشناختی ٰواج شناختی ٰصرفی ونحوی زبان های ایرانی زاگرس


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

06633120432

نمابر
ایمیل

pnu.lorestan1386@gmail.com

آدرس

خرم آباد- کیلومتر4 جاده بروجرد - روبروی کهریز  - دانشگاه پیام نور لرستان

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور