آخرین مهلت ثبت نام 25 فروردین 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 فروردین 1402
تاریخ برگزاری 1402/02/14
برگزارکننده دانشگاه پیام نور لرستانآخرین مهلت ثبت نام 25 فروردین 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 فروردین 1402
تاریخ برگزاری 1402/02/14
برگزارکننده دانشگاه پیام نور لرستان

پورتال همایش های استان لرستان