1398/7/7

اولین کنفرانس ملی صنعت بازیافت و راهکار های نوین توسعه
همایش بصورت مجازی در تاریخ 30 بهمن سال 1400 برگزار می گردد.

1394/12/5

دومین همایش حقوق شهروندی
بیست و سوم اردیبهشت 1395 مازندران بهشهر
آخرین مهلت ثبت نام 28 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 28 بهمن 1400
تاریخ برگزاری همایش بصورت مجازی در تاریخ 30 بهمن سال 1400 برگزار می گردد.
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان مازندران -مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور


آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 28 بهمن 1397
تاریخ برگزاری همایش در 8 و 9 اسفند ماه برگزار می شود
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان مازندران


آخرین مهلت ثبت نام 20 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آبان 1396
تاریخ برگزاری 11 , 12 آذر ماه 96
برگزارکننده دانشگاه پیام نور ساری

محور های همایش : الف : مشاهیر و شخصیت های هزار جریب ب : امام زادگان هزار جریب ج : تاریخ و تمدن هزار جریب د : مردم شناسی و فرهنگ هزار جریب ذ : جغرافیای هزار جریب ر : توسعه اقتصادی و علمی هزار جریب ز : هزار جریب و دفاع مقدس و : موضوعات مرتبط با هزار جریب


آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 آبان 1395
تاریخ برگزاری 19و 20 آبان 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز بابل


آخرین مهلت ثبت نام 18 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 اردیبهشت 1395
تاریخ برگزاری بیست و سوم اردیبهشت 1395 مازندران بهشهر
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

زمان برگزاری: بیست و سوم اردیبهشت 1395 مازندران - بهشهرآخرین مهلت ثبت نام 28 بهمن 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله 28 بهمن 1400
تاریخ برگزاری همایش بصورت مجازی در تاریخ 30 بهمن سال 1400 برگزار می گردد.
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان مازندران -مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور


آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 28 بهمن 1397
تاریخ برگزاری همایش در 8 و 9 اسفند ماه برگزار می شود
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان مازندران


آخرین مهلت ثبت نام 20 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 آبان 1396
تاریخ برگزاری 11 , 12 آذر ماه 96
برگزارکننده دانشگاه پیام نور ساری

محور های همایش : الف : مشاهیر و شخصیت های هزار جریب ب : امام زادگان هزار جریب ج : تاریخ و تمدن هزار جریب د : مردم شناسی و فرهنگ هزار جریب ذ : جغرافیای هزار جریب ر : توسعه اقتصادی و علمی هزار جریب ز : هزار جریب و دفاع مقدس و : موضوعات مرتبط با هزار جریب


آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 آبان 1395
تاریخ برگزاری 19و 20 آبان 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز بابل


آخرین مهلت ثبت نام 18 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 12 اردیبهشت 1395
تاریخ برگزاری بیست و سوم اردیبهشت 1395 مازندران بهشهر
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر

زمان برگزاری: بیست و سوم اردیبهشت 1395 مازندران - بهشهر

پورتال همایش های استان مازندران